[1]
เรืองรอง ภ., น้อยนคร ส., รัตนเจริญ ภ., ปู่เกตุแก้ว อ., ชาวะหะ ว. และ แสงอ่อน ว. 2017. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 2 (ก.พ. 2017), 259–270.