[1]
เรืองรองภ., น้อยนครส., รัตนเจริญภ., ปู่เกตุแก้วอ., ชาวะหะว. and แสงอ่อนว. 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 259-270.