[1]
บรรลือทรัพย์ภ. and หอวัฒนกุลส. 1. การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 231-244.