[1]
บุตรชีวันไ. and อุดมจ. 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 215-230.