[1]
ทัพแสงศรีไ. 1. ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 203-214.