[1]
แก้วแสงอ่อนพ., กาญจนสุธรรมส., นวลฉวีแ. and อินทสุวรรณส. 1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 171-188.