[1]
แสนไชยสุริยาพ. 1. การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 159-170.