[1]
มหาสิงห์ป. 1. รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 129-144.