[1]
ศักดิ์เพชร น., นวลฉวี แ., กาญจนสุธรรม ส. และ พลีรักษ์ ณ. 2017. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 2 (ก.พ. 2017), 101–116.