[1]
ศักดิ์เพชรน., นวลฉวีแ., กาญจนสุธรรมส. and พลีรักษ์ณ. 1. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 101-116.