[1]
อินกล่ำฐ. 1. วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 85-100.