[1]
รัชชุศานติเ. 1. ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 67-84.