[1]
ดาวเรืองเ., เครือคำช., ศักดิ์คะทัศน์พ. and รังควัตน. 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 51-66.