[1]
มาลาศรีเ. and ผลงามภ. 1. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 25-38.