[1]
ทุ่นใจส. 1. Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 1-12.