[1]
สันธนาภรณ์ ส., สิรสุนทร พ. และ ปัทมสิริวัฒน์ ด. 2016. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 1 (ก.ค. 2016), 269–286.