[1]
จันทร์เกตุ ม., เพชรานนท์ โ. และ กรรณสูต ส. 2016. การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 10, 2 (ส.ค. 2016), 197–205.