[1]
จันทร์แสงศรี ส. และ รักษาสัตย์ ศ. 2016. การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 10, 2 (ส.ค. 2016), 181–196.