[1]
เอี่ยมอนุพงษ์ เ.เ., ธีระภูธร ด., ทองดีเลิศ พ. และ เอื้อนครินทร์ ท. 2016. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 1 (ก.ค. 2016), 139–152.