[1]
สิทธิจันทร์ จ., สองสนิท ท. และ ตีเมืองซ้าย ส. 2016. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 11, 1 (ก.ค. 2016), 49–60.