[1]
ศิริสานต์ ป. และ ชาตินิยม เ. 2023. พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 18, 2 (ธ.ค. 2023), 95–106.