[1]
แก้วเต็ม ย., ปัญจขันธ์ ณ., เครื่องชัย ส. และ ชูจิตร ว. 2023. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 18, 1 (มิ.ย. 2023), 21–40.