[1]
จันทนา ย. และ รัตนวัย น. 2023. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 18, 1 (มิ.ย. 2023), 105–121.