[1]
พรหมมารัตน์ ภ. และ บัวเวช ด. 2022. การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 17, 2 (ธ.ค. 2022), 73–90.