[1]
พันไพศาล อ. และ จอมกิติชัย ว. 2021. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 16, 2 (ธ.ค. 2021), 57.