[1]
ศรีธิเลิศ เ., ฉันทะ เ. and กรโอชาเลิศ ส. 2021. ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 129–149.