[1]
เครื่องชัย ส. , แก้วเต็ม ย. and ชูจิตร ว. 2021. ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 105–127.