[1]
อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. , วงค์มุด น. , เกิดสาย ล. , ลิ้มสมมุติ ก. and มิ่งฉาย เ. 2021. การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 91–104.