[1]
กองตัน เ., อุ่นกอง ธ., บูรณะชาติ ส. and กันมา น. 2021. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 67–89.