[1]
สุขอึ้ง ก. และ พนาอดิศัย ส. 2021. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 16, 1 (มิ.ย. 2021), 19–33.