[1]
ตันไชยโรจน์ ศ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ. and อรรถเวชกุล ย. 2021. การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 1–18.