[1]
ดุลยะลา ร. 2020. การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 15, 2 (ธ.ค. 2020), 117–131.