[1]
พูลจันทร์ ว. และ มหาชนะวงศ์ ก. 2020. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 15, 2 (ธ.ค. 2020), 57–68.