[1]
พงศ์รักธรรม ก. และ สมนึก ก. 2020. การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 15, 1 (มิ.ย. 2020), 79–91.