[1]
เสนานนท์ บ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ. และ อรรถเวชกุล ย. 2019. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 14, 2 (ธ.ค. 2019), 1–19.