[1]
จันจุฬา ณ. 2019. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 14, 1 (มิ.ย. 2019), 1–12.