[1]
โชติกำจรส. and เพชระบูรณินน. 2019. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 14, 2 (Dec. 2019), 39-57.