[1]
สังข์ทอง ม., กลับนวล ป., ศาสตร์สาระ ศ., ไชยธารี อ., เชียรพิมาย พ. และ วงศ์ศักดิ์ ส. 2019. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 14, 2 (ธ.ค. 2019), 81–101.