[1]
สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ. and วงศ์ศักดิ์ส. 2019. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 14, 2 (Dec. 2019), 81-101.