[1]
สมเกียรติกุลว. and เรืองเดชก. 2018. การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 13, 1 (Jun. 2018), 47-63.