[1]
จารุพินทุโสภณ อ. 2018. ผลของการใช้คู่มือการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 13, 1 (มิ.ย. 2018), 79–90.