จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วัตถุประสงค์เพื่อตี พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย / บทความทางวิชาการบทความปริทัศน์กรณีศึกษาเป็นบทความเชิงนโยบายและบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการปฏิบัติจริงของชุมชนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสังคมทุกสาขาวิชาที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นสื่อกลางที่มีคุณภาพของนักวิชาการและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ต่อไป   โดยทุกบทความจะได้รับการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ท่านในลักษณะการประเมินแบบ Double-blind

โดยได้กำหนดจริยธรรมแลการตีพิมพ์วารสารไว้สำหรับดำเนินการวารสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวารสารอย่างเคร่งครัด

บทบาทของผู้แต่ง

 1. ผู้แต่งต้องบทความส่งบทความที่ตรงตามรูปแบบและขอบเขตเป้าหมายของวารสาร และผลงานต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. หากผู้ต้องนำงานของผู้อื่นมาประกอบผลงานของตน เพื่อประโยชน์ของผลงาน ต้องอ้างอิงผลงานของผู้นั้นไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทด้วย
 3. ผู้แต่งต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นงานของตัวเอง และต้องมีการอ้างอิงงานทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาในบทความของตนเอง
 4. ผู้แต่งที่มีชื่อร่วมในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยจริง
 5. บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร และผู้แต่งต้องไม่นำบทความหรือผลงานที่ตีพิมพ์แล้วไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังแหล่งเผยแพร่อื่นๆ หลังจากได้รับการตีพิมพ์จากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้ว

 

บทบาทของบรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตเป้าหมาย คุณภาพและรูปแบบของบทความก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและก่อนการตีพิมพ์
 2. บรรณาธิการพิจารณาบทความด้วยเหตุผลและและข้อมูลอันเป็นกลาง ปราศจากอคติต่อผู้แต่ง สถาบันหน่วยงาน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้แต่ง
 3. บรรณาธิการและทีมงานต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้แต่งหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่นำบทความหรือผลงานในวารสารไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
 4. บรรณาธิการและทีมงานไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลงานของผู้แต่ง เว้นแต่ผู้แต่งจะเห็นชอบและขอให้แสดงความคิดเห็น ทีมงานต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. บรรณาธิการและทีมงานต้องปฎิบัติตามขั้นตอนกระบวนการทำงานวารสารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความเชี่ยวในสาขาที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณภาพของบทความ โดยพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลทางวิชาการเป็นหลัก ไม่มีอคติและเหตุผลส่วนตัว
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลบทความให้ผู้อื่นทราบ กับผู้แต่ง หรือวารสารและสถาบันในสังกัดของผู้แต่ง
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักและมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทความที่รับพิจารณาอย่างแท้จริง
 4. หากบทความที่รับพิจารณาเป็นบทความที่คัดลอกมาจากผลงานผู้อื่น ผู้ทรงคุณวุฒควรแจ้งให้บรรณาธิการและทีมงานวารสารทราบทันที
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจารณาหรือประเมินคุณภาพบทความตามกำหนดระยะเวลาที่วารสารแจ้งในระบบหรือหนังสือเชิญ

 

 

ปรับปรุงจากข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)