คําแนะนําในการเตรียมต้นฉบับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

การเตรียมต้นฉบับ

                  ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์โดยเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วย กระดาษ A4 หน้าเดียว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ตั้งค่า หน้ากระดาษด้านบน (top) 2.39 เซนติเมตร ขอบล่าง (bottom) 2.54 เซนติเมตร ขอบซ้าย (left) 2.54 เซนติเมตร ขอบขวา (right) 2.54 เซนติเมตร และควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 

คําแนะนําในการเขียนบทความ

                  1.ชื่อเรื่อง/บทความ (title):  ควรกะทัดรัดไม่ยาวจนเกินไป มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา และภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ขนาด 18 ตัวหนา

                  2. ชื่อ-สกุล (author name): ชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผู้แต่งแต่ ละคนที่มีส่วนในงานวิจัยนั้นโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ขนาดตัวอักษร 16
                       2.1 ชื่อผู้แต่ง ไม่ใส่ตําแหน่งวิชาการ ยศ ตําแหน่งทหาร สถานภาพทางการศึกษา หรือ คํานําหน้า ชื่อหรือท้ายชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ผศ.ดร., Ph.D.., ร.ต.ต., พ.ต.ท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.., ผู้อํานวยการ…, คณบดีคณะ…,
                       2.2 ให้ใส่ตัวเลขเป็นตัวยกกํากับท้ายนามสกุลของผู้แต่งทุกคน และใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความหลัก

                  3. สถานที่ทํางาน (affiliation): ระบุหน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับผู้แต่ง

                  4. อีเมล (e-mail address): ให้ใส่เฉพาะผู้รับผิดชอบบทความ

                  5. บทคัดย่อ (abstract): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ใช้ภาษา ให้รัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และควรจะกล่าววัตถุประสงค์ ข้อค้นพบและสรุปผลที่ได้จาก งานวิจัยนั้นๆ โดยให้เขียนเป็นความเรียงไม่ควรมีคําย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คํา

                  6. คําสําคัญ (keywords): มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คํา

                  7. บทนํา (introduction): เป็นส่วนของความสําคัญที่นําไปสู่การวิจัย สรุปความเป็นมาและ ความสําคัญของปัญหา การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมวัตถุประสงค์การวิจัย และไม่ ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ

                  8. วัตถุประสงค์ (objective): เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการค้นพบต้องการ ศึกษาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง และเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้ววจะต้องได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ทุกข้อ

                  9. สมมติฐานการวิจัย (hypothesis) : อาจมีหรือไม่ก็ได้ เป็นการเขียนความคาดหมายผลการวิจัย หรือคาดคะเนคําตอบต่อปัญหาที่วิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล

                  10. กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) : อาจมีหรือไม่ก็ได้ โดยให้เขียนกรอบ แนวคิดของการวิจัยที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดทฤษฎี

                  11. วิธีดําเนินการวิจัย (materials and methods): อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัย ให้กระชับและชัดเจนให้บอกรายละเอียดสิ่งที่นํามาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา คุณภาพของเครื่องมือ อธิบาย รูปแบบการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง วิธีหรือมาตรที่ใช้ในการวัด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้

                  12. ผลการวิจัย (results): บรรยายสรุปผลการวิจัยอย่างกระชับโดยให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ถ้าการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องนําเสนอด้วยตาราง หรือแผนภูมิ ควรมีคําอธิบาย อยู่ด้านล่าง การเรียงลําดับ ภาพ ตาราง หรือแผนภูมิควรเรียงลําดับเนื้อหาของงานวิจัย และ ต้องมีการแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์

                  13. อภิปรายผล (discussion): เขียนสอดคล้องกับลําดับของการเสนอผลและการสรุปผลการวิจัย เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผลการวิจัยที่ได้ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน พร้อมทั้งอ้างอิง ข้อเท็จจริงทฤษฎีและผลการวิจัยอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาเทียบเคียงสนับสนุนผลการวิจัย เชื่อมโยงทฤษฎีและผลการวิจัยอื่น อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงแนวความคิดของผู้วิจัย ต่อผลการวิจัยที่ได้

                  14. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (conclusion and suggestions): ควรสรุปสาระสําคัญที่ ไม่คลุมเครือและสรุปผลว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ และอย่างไร และควรแสดง ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางานต่อไปในอนาคต หรือเป็นแนวทางใน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต

                  15. กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement): ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหล่งทุน สนับสนุน หรือผู้ช่วยเหลืองานวิจัยและเตรียมเอกสาร

                  16. เอกสารอ้างอิง (reference): เป็นการแสดงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการ วิจัย เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง การอ้างอิง เอกสารให้เขียนตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)

 

รูปแบบการลงรายการอ้างอิง