1.
เพชรคำ ส. ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 Feb. 26];3(5):1-18. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995