1.
ศรีพสุดา ล. คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 Mar. 5];3(6):85-98. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987