1.
นนทะวงษ์ เ, สุรกิจบวร ศ. ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 Mar. 5];3(6):73-84. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986