1.
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 Mar. 5];3(6):63-72. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985