1.
เพชรคำ ส. โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 May 20];3(6):49-62. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984