1.
สุรกิจบวร ศ, เพ็งสวัสดิ์ ว. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 9 [cited 2024 Feb. 22];3(6):13-34. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982