1.
การุณย์ลัญจกร ส. ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. Cre.Sci. [Internet]. 2013 Jul. 7 [cited 2024 Mar. 5];4(7):141-6. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978